JobSongkla.com - ศูนย์รวม งานสงขลา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานสงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่ QA SUPERVISOR

24 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(ตะเครียะ, ระโนด)

พนักงานธุรการ

22 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิมยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

22 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวชิรานุกูล
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

superviser

22 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

พนง .ฝ่ายบุคคล

22 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนครศรีธรรมราช
สงขลา
(บ่ิอยาง, เมือง)

พนักงานขับรถ

21 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแสงทองวิทยา
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

งานในสายการศึกษา,ฝ่ายบุคคล,บัญชี

20 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา พัฒนามนุษย์และสังคม 
ม.สงขลานครินทร์
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ขาย เเคชเชียร์

20 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา ศิลป์ - ภาษา 
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานเสริฟ์

18 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปคำนวณ 
ร.รพะตงประธานคีรีวัฒน์
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก

16 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
วรนารีเฉลิม
สงขลา
(พะตง, หาดใหญ่)

เจ้าหน้าดูแลเด็ก,ครูสอนวิชาสังคม ประวัติศาสตร์

15 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

14 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วชิราโปลี่เทคนิคสงขลา
สงขลา
(พะวง, เมือง)

ตำแหน่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ

11 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

11 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(บ่อดาน, สทิงพระ)

ซุปเปอร์ไวเซอร์

10 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สงขลา
(เขาแดง, สะบ้าย้อย)

ประชาสัมพันธ์,HR,พนักงานขาย,การตลาด,งานธนาคาร,เจ้าหน้าที่ธุรการ

10 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(ทุ่งหวัง, เมือง)

พนักงานทั่วไป - พนักงานขาย

9 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.จังหวัดเชียงใหม่
สงขลา
(น้ำน้อย, หาดใหญ่)

งานธุรการ

8 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
สงขลา
(ต เปียน, สะบ้าย้อย)

พนักงานขาย

7 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
วชิรานุกูล
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

ครูสอนคณิตศาสตร์,เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

6 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(นาทวี, นาทวี)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.